Závady a bezpečnost na stavbě chodníku v Lačnově

Závady a bezpečnost na stavbě chodníku v Lačnově

Na základě připomínek k „Lačnovskému chodníku“, zejména v místě o kterém se mnohokrát psalo, jsem osobně požádal nejprve zástupce města jako investora o přítomnost na kontrolním dnu (17.10.). Na místě schůzky v Lačnově jsem vznesl své připomínky a návrhy úprav. Zástupce investora, přítomný projektant a zástupce zhotovitele mě ujistili, že podle nich vše probíhá v souladu s projektem. Mimochodem v této věci se poměrně razantně vyjádřil i starosta s tím, že vše má město plně pod kontrolou.

Poněvadž mě stav i nadále nepřipadal, zejména s ohledem na dopravní pruhy a lomy v trase chodníku jako vyhovující, rozhodl jsem se postoupit svoje podněty a vyvolat další jednání se zástupci Kraje a ŘSD. Zástupce KÚ vyhodnotil moje podněty nejspíš jako závažné a téměř ihned požádal o provedení kontroly na místě samém. Dne 24. 10. pracovníci ŘSD a KÚ Odbor dopravy a sil. hospodářství kontrolu provedli. Z této operativní kontroly byl vyhotoven zápis a v něm konstatovány některé poměrně závažné nedostatky. Současně byla svolána rozšířená kontrolní prohlídka stavby na 29. 10. Na uvedené prohlídce byly konstatovány výhrady k projektu, k samotnému provádění díla, ale i k bezpečné organizaci dopravy.

Současně bylo důrazně požadováno v daném úseku odstranění bílých pruhů a okamžité vyznačení dočasných jízdních pruhů v problémové části komunikace žlutou barvou. Kromě uvedeného bylo nařízeno upravení zcela nelogického lomu komunikace, oprava obrubníků autobusové zastávky, požadavek na lepší organizaci bezpečnosti dopravy a dodržování umístění přenosného dopravního značení (zejména u překážek na silnici).

 

Zástupce KÚ se také podivil tomu, že nebyl za celou dobu realizaci nikdo z dotčených orgánů KÚ a státního dozoru na tuto akci, omezující dopravu na mezinárodní komunikaci, ani v jednom případě pozván na kontrolní dny (!?). Mnohé se mohlo řešit již v průběhu stavby a ne až na samém závěru, kdy je tlak na včasné dokončení a předání díla. Současně jsme někteří společně konstatovali jisté vady projektu a oprávněný názor, že zejména v posledním úseku mohl být chodník projektován v šíři 1,5m (v jednom místě je lávka široká 1,5m, před a za ní se chodník rozšiřuje na 2m).

Vše by jistě, s ohledem na omezené šířkové poměry, mohlo zabezpečit mnohem bezpečnější provoz vozidel bez ohrožení chodců. Navíc v některých místech bude dokonce šířka jízdního pruhu komunikace zřejmě již nevyhovující předpisům. V neposlední řadě mohlo dojít úpravou projektu k finanční úspoře na nákladech na celou stavbu.

Nejen podle mého mínění, existuje dost důvodů se domnívat, že projekt není od prvopočátku ideálně připraven a že také v závěrečné fázi realizace neměl investor vše a jednoznačně pod kontrolou. Nezbývá než doufat, že se celá akce zdárně, včas a v rámci možností dokončí a chodník napomůže bezpečnému pohybu chodců i vozidel v této frekventované části města už v nastávající zimě.

Miroslav Sedlák, zastupitel za Piráti a nezávislí Svitavy

Zdroje:

Zápis o kontrole SD_Lačnov_24-10-2018
Kontrolní prohlídka_29-10-2018-Lačnov