Volební program


Oživení města

Oživení města

 


Transparentní politika radnice

Transparentní politika radnice

 


Informatika

Městský majetek a čerpání dotací

 


Doprava a parkování

Doprava a parkování

 


Digitalizace obecní správy

Digitalizace obecní správy

 


Sociální politika

Sociální politika

 


Školství

Školství

 


Sport, kultura a volnočasové aktivity

Sport, kultura a volnočasové aktivity

 


Kultura

Kultura

 


Zdravotnictví

Zdravotnictví

 


Životní prostředí

Životní prostředí

 


Bezpečnost

Bezpečnost

 

Jak by vypadalo ideální město – město, ve kterém chcete žít? My máme jasnou představu. Mělo by být upravené, čisté, zelené, bezpečné a kulturní. Mělo by se v něm žít dobře všem věkovým skupinám. Jeho městský úřad by měl provozovat transparentní politiku vůči občanům. Mělo by být co nejpřívětivější a pro správu běžných občanských záležitostí co nejjednodušší.

Je zřejmé, že v mnoha oblastech jsou viditelné pozitivní výsledky úsilí současné radnice. Neznamená to tedy, že bychom kormidlem otočili o 180°. Jsme však přesvědčeni o tom, že město si zaslouží změnu stylu – především  změnu  strategie rozvoje města, podporu přehlíženým lokalitám i skupinám obyvatel, odvahu pro řešení odkládaných problémů. Za 24 let je čas na to předat kormidlo, občané to za krátký čas jistě pozitivně ocení.

Pojďte si spolu s námi představit, jak by měly Svitavy v blízké budoucnosti vypadat. Prostředky totiž jsou, chybí vize.

Oživení města

Rozvoj města Svitav je v současné době spíše živelný a nepodléhá dlouhodobému plánování. Z našeho pohledu především tato absence urbanistické strategie brání městu stát se lepším místem pro život. Dochází k impulzivní výstavbě bez ohledu na dopad na okolí a také k přesunutí volnočasových i komerčních aktivit na okraj města. To je jeden z důvodů, proč svitavské náměstí neplní funkci kulturního a společenského centra.

 • Změníme strategii, zaměříme se na střed města, jak z pohledu filozofie, tak z hlediska financí.
 • Zvýšíme míru spolupráce radnice a odborníků v oblasti urbanistiky při dlouhodobém plánování rozvoje města.
 • Prosadíme smluvního městského architekta či přímo zřídíme funkci městského architekta.
 • Na významné stavby města vypíšeme architektonické soutěže.
 • Vytvoříme koncepci občanské vybavenosti i v okrajových částech města (údržba a úprava prostor, lavičky, podúřední „vývěsky“ s informacemi o městě, spoluobčanech – např. úmrtním oznámením, městské vyhlášky, majetkové úkony,  usnesení Rady a Zastupitelstva města Svitavy apod.).
 • Zabezpečíme podmínky pro kvalitní práci městské policie.
 • Budeme prosazovat nulovou toleranci k hazardu – zákaz všech heren a automatů na území města.
 • Zvýšíme intenzitu jednání s majiteli nemovitostí na náměstí vzhledem k podpoře podnikání, především prosadíme nižší nájemné v lokalitách obecné podpory podnikání a služeb, současně využijeme fondu na regeneraci městských památek.
 • Podpoříme pořádání kulturních akcí na náměstí v průběhu celého roku.
 • Aktivujeme v co nejkratším čase úpravu parčíku za kostelem Navštívení Panny Marie.
 • V období adventu zřídíme mobilní kluziště na náměstí.
 • Tematické „kulaté stoly“ budeme pořádat “v problémovém místě“, „radnice“ by měla jít za občanem.
 • Zajistíme dobře osvětlené a upravené podchody.
 • Budeme uvážlivě nakládat s městským majetkem a smluvně ošetříme proti případnému zneužití.
 • Zřídíme veřejnou WIFI v prostorách náměstí.
 • Podpoříme vybudování moderního Infocentra ve Svitavách.
 • Vybudujeme v prostorách náměstí moderní veřejné toalety a místo pro přebalování kojenců na náměstí.

Transparentní politika radnice

Občané mají právo spolurozhodovat o záležitostech, které se jich dotýkají, a kontrolovat hospodaření města. Město se musí snažit jít jim naproti a být transparentní. Aktivní zapojení občanů do chodu města umožní dělat kvalitnější rozhodnutí a omezit plýtvání. Především ale buduje společnost sousedů, kterým na dění ve městě záleží.  Naším cílem je také prosadit spravedlivý průběh výběrových řízení a zadávání zakázek s následnou veřejnou kontrolou.

 • Požadujeme, aby výdaje města byly transparentní a veřejně identifikovatelné, a to od rozpočtového určení až ke konkrétním smlouvám a fakturám.
 • Budeme prosazovat „čitelný“ rozklikávací rozpočet, kde by bylo možné proces sledovat a v jakékoliv fázi připomínkovat.
 • Zajistíme funkční systém podávání podnětů občanů ke správě města a především zpětnou vazbu, aby byl občan informován o krocích, které se v dané věci dějí, či budou dít.
 • Budeme prosazovat, aby podklady pro jednání městského zastupitelstva byly s předstihem dostupné v plném rozsahu na webu města.
 • Zajistíme dostupnost videopřenosu i záznamu z jednání zastupitelstva na webových stránkách města.
 • Navrhneme změny v možnostech prezentace názorů zastupitelů v městském zpravodaji.
 • Přehodnotíme systém poskytování grantů a dotací z rozpočtu města.
 • Vytvoříme nový systém průhledného průběhu výběrových řízení
 • předložíme novelizaci „Směrnice Rady města o zadávání zakázek malého rozsahu“; všechna výběrová řízení nad 50 tisíc Kč budou umístěna na webu umožňující veřejný přístup. U výběrových řízení zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude umožněna přítomnost zástupci vylosovaného volebního subjektu v zastupitelstvu.
 • Budeme aktivně vystupovat proti profesnímu, politickému i osobnímu konfliktu zájmů.
 • Zásadně se vymezíme proti klientelismu ve všech jeho formách.

Městský majetek a čerpání dotací

Město se musí chovat způsobem řádného hospodáře, tedy i městský majetek musí tímto způsobem spravovat.

Svitavy se v posledních letech rozvíjejí zejména díky získání různých dotačních titulů. Rozvoj vedený touto formou s sebou přináší i jistá úskalí, jako je např. udržitelnost daného projektu. Dotační tituly mají mnohdy stanovené podmínky, které jsou pro investora nevýhodné – projekty jsou předražené a zvyšuje se prostor pro korupci.

 • Zasadíme se o minimalizaci prodeje městského majetku, pozemků a nemovitostí.
 • Nedovolíme likvidovat nebo měnit architektonicky či historicky hodnotné objekty města.
 • Vyhodnotíme všechny důležité komerční nájemní smlouvy.
 • Vytvoříme cenovou mapu pozemků ve městě.
 • V každém roce vyčleníme 5 mil. Kč z rozpočtu města na projekt, který vyberou a schválí přímo občané města.
 • Prosadíme realizaci pouze smysluplných projektů pro město. Jsme přesvědčeni o tom, že primárním důvodem jakékoliv investice je její potřebnost, a nikoliv to, zda je na ni vypsán dotační titul.
 • Budeme prosazovat, aby veškeré dotace rozdělované městem byly přehledně k dispozici na webových stránkách města.

Doprava a parkování

Situace v dopravě je ve většině městských částí až kritická, zvláště při uzávěrce částí komunikací. Občan není včas a srozumitelně informován. Současně jsou ve Svitavách vyčerpány možnosti parkování.  Je tedy vhodné budovat nové parkovací plochy, aniž by zásadně utrpěla míra zeleně ve městě. Mezi další projekty, které budeme prosazovat, patří zavedení MHD a zlepšení podmínek pro cyklisty.

 • Zavedeme MHD v podobě mikrobusových linek pro dopravu školáků, seniorů, zaměstnanců, s další návazností na vlakové a autobusové spoje. Postupně rozšíříme dosah do spádových obcí.
 • Podpoříme informovanost o důležitých záležitostech dotýkajících se dopravy, tedy dopravních kolizích, objížďkách, uzavírkách, MHD atd.
 • Budeme iniciovat debatu se SŽDC o zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště vlakového nádraží.
 • Vyvineme permanentní tlak na realizaci obchvatu města, a to všemi dostupnými prostředky přes ŘSD, Ministerstvo dopravy ČR i krajský úřad.
 • Budeme prosazovat vybudování parkovacích domů ve vytipovaných místech s vysokou koncentrací a potřebou parkování.
 • Ve spolupráci s městskou policií provedeme audit koncepce dopravy, především parkování z hlediska bezpečnosti v jednotlivých částech města.
 • Pro zlepšení prostupnosti podpoříme jednosměrný dopravní provoz ve vybraných lokalitách a ulicích.
 • Na důležitých průjezdních trasách zavedeme pruhy pro cyklisty. Alespoň jedna cyklotrasa by měla umožnit bezpečnější průjezd městem.
 • Zajistíme návaznost cyklostezek a budeme sledovat zlepšení jejich údržby.
 • Nepodpoříme aktuálně navržený „skleněný“ projekt ztvárnění velkého kruhového objezdu. Předložíme výrazně levnější alternativu s využitím výtvorů umělců řezbářského memoriálu.

Digitalizace obecní správy

Po úřadech mají obíhat data, a nikoliv lidé. Občané by měli mít možnost platit složenky elektronickou formou, případně dostávat notifikace o svých občanských povinnostech a příležitostech do e-mailové schránky. Nutná je také celková digitalizace kompetencí městského úřadu tak, aby každý mohl většinu potřebné agendy vyřizovat přes internet.

 • Zavedeme elektronické výzvy k úhradě místních poplatků a umožníme placení složenek online.
 • Zavedeme včasnou notifikaci pro aktualizaci osobních dokladů.
 • Budeme prosazovat postupnou digitalizaci všech kompetencí obecního úřadu.
 • Provedeme vizuální i obsahové změny oficiálního webu.
 • Vytvoříme elektronický systém pro usnadnění komunikace mezi občanem a „úřadem“.
 • Spustíme systém pro rezervaci sportovišť či kulturních zařízení ve správě města.
 • Výhledově zavedeme městskou kartu pro platby místních poplatků, úhrady na sportovištích, kulturních akcích, při parkování apod.

Sociální politika

Jsme přesvědčení, že současná ekonomika vytváří dostatek zdrojů pro kvalitní život všech. Bydlení by mělo být dostupné jak pro sociálně slabší spoluobčany, tak i pro osaměle žijící osoby, ale i pro mladé rodiny a matky samoživitelky. Podpoříme také nejstarší občany, a to v oblasti bytové politiky a v oblasti odpovídající nabídky sociálních zařízení i v nejtěžším období závěrečné fáze života.

 • Podpoříme stavby malometrážních městských startovacích bytů a nízkonákladových rodinných domů ve vybrané lokalitě.
 • Prosadíme pro samostatně žijící seniory nad 70 let snížení poplatků za komunální odpad.
 • Zvýhodníme seniory nad 70 let pro cestování MHD.
 • Budeme iniciovat přehodnocení využití uvolněných prostor Domova na rozcestí, případně podpoříme v daném prostoru stavbu bytů pro seniory.
 • Budeme usilovat o zabezpečení soukromí klientů Seniorcentra, především pacientů vyžadujících zvláštní péči (např. lidé s Alzheimerovou chorobou), v parkové části komplexu a zajistíme pro jejich potřeby zachování části zahrady klientům Seniorcentra.
 • Podpoříme realizaci hospice, případně mobilního hospice ve Svitavách.
 • Přehodnotíme systém fungování původního „Domu s pečovatelskou službou“ s vizí zřízení funkce domovníka.

Školství

Věříme, že ve Svitavách by se mělo nejen dobře žít, ale i studovat. Prosazujeme co nejdostupnější vzdělání, které rozvíjí přirozenou tvořivost, podporuje kritické myšlení a rozvíjí osobní potenciál. Vzdělaný člověk má lepší předpoklady orientovat se v médiích, politice a životě vůbec. Prioritou je pro nás zajištění finančních prostředků pro rozvoj všech stávajících škol tak, aby byla zachována spádovost jednotlivých oblastí a současně zlepšována úroveň vzdělání.

 • Zajistíme rovné podmínky pro rozvoj školních institucí a poskytneme finanční prostředky na případné rekonstrukce učeben a vhodné vzdělávací projekty. Napomůžeme školám při administraci žádostí o dotace.
 • Podpoříme zachování ZŠ Lačnov, aby nebyla narušena spádovost a dostupnost vzdělání ve všech městských částech.
 • S ohledem na novelizaci zákona podpoříme vznik zařízení jako jsou jesle, dětské skupiny a firemní školky.
 • V oborech důležitých pro město a region vybraným studentům, kteří budou splňovat podmínky dobrého prospěchu a současně se zaváží setrvat ve Svitavách po dobu 10 let, poskytneme stipendium /zejména studentům technických oborů, medicíny, apod/.
 • Zajistíme podporu firmám i podnikatelům, kteří se budou věnovat praktické výuce učňů.
 • Zajistíme, v případě oprávněných požadavků, přednostní poskytování bydlení pro učitele.
 • Podpoříme školy v používání svobodných technologií (volně kopírovatelné programy, svobodné učebnice, svobodný software) a výuku finanční gramotnosti.

Sport, kultura a volnočasové aktivity

Sportovní a kulturní vyžití patří ke zdravému a prosperujícímu městu. Do města přitahuje návštěvníky, omezuje vznik patologických jevů ve společnosti a pomáhá utvářet duch pospolitosti a vzájemného respektu. Širokou nabídku sportovních i volnočasových aktivit a kulturních pořadů ve Svitavách máme, nicméně vidíme mezery, které bychom rádi zacelili, a zároveň zpřístupnili veřejnosti informace o finančních tocích především v rámci sportu.

 • Aktualizujeme dokument „Strategie podpory sportu ve městě“ – nadále budeme podporovat činnost sportovních oddílů i vrcholový sport jak v kolektivech, tak u jednotlivců. Ve vybraných klubech mládeže podpoříme spolufinancování profesionálních trenérů.
 • Zajistíme opravu povrchu a zázemí na hokejbalovém hřišti v Lačnově, rozšíříme tím možnosti sportovních i spolkových aktivit v této lokalitě.
 • Přehodnotíme využití některých sportovišť a více je zpřístupníme široké veřejnosti.
 • Necháme zpracovat ekonomicky úspornější variantu návrhu na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu (KPB). Následně předložíme veřejnosti nejlepší varianty, seznámíme je s rozsahem i finanční náročnosti rekonstrukce. V rámci místního referenda občané rozhodnou o její realizaci.
 • Propojíme venkovní prostory koupaliště a přiléhajícího KPB tak, aby bylo možno při nepříznivém počasí využívat v letním období prostorů KPB.
 • Zlepšíme přístup veřejnosti k informacím o finančních tocích a dotacích poskytovaných z městského rozpočtu do oblasti sportu a volnočasových aktivit.

Kultura

 • Dle stávajících pravidel budeme podporovat činnost svitavských divadelních amatérských souborů i hudebních kapel.
 • Budeme podporovat veškerou spolkovou činnost i další volnočasové aktivity či kluby, které pracují s dětmi.
 • Pokusíme se propojit regionální i národní přehlídky (Svitavský dýchánek, Svitavský Fanda, Národní přehlídka dětského divadla, Český videosalón apod.) s děním ve městě. Díky  zapojení amatérských souborů či studentů SŠ navážou Svitavští a hostující  neformální vztahy a současně tím budeme propagovat v národním měřítku reklamu městu.
 • Budeme podporovat úspornou a efektivní nabídku kulturních programů tak, aby se nekumulovaly akce v krátkém časovém období, bez domluvy mezi kulturními zařízeními.
 • Kromě sdíleného kalendáře kulturních i společenských akcí zajistíme i sdílenou mapu s nápady na výlety do okolí, propagaci zajímavých míst, dobrých restaurací apod.
 • Budeme podporovat činnost „Esperantského klubu“ ve Svitavách – mnohostranná činnost pro město je součástí mezinárodní reklamy.

Zdravotnictví

 • Podpoříme nábor nových lékařů tak, aby byla ve Svitavách zachována spádovost oborů a obyvatelé nemuseli za specialisty dojíždět do jiných měst.
 • Podpoříme formou pobídek zřizování nových ordinací praktických a stomatologických lékařů. Zájem o otevření nové ordinace bude konzultován se zdravotními pojišťovnami. Město může nabídnout lékaři dotaci na zřízení ordinace či nákup lékařského vybavení.

Životní prostředí

 • Zasadíme se o zlepšení zimního úklidu, údržby komunikací a chodníků.
 • Postupně přes městem řízenou společnost SPORTES Svitavy zajistíme dostatek kapacit a techniky pro údržbovou činnost ve vlastní režii, ke zlepšení zimního úklidu a letní údržby chodníků a komunikací.
 • Revitalizujeme prostřednictvím přijatých opatření a nezbytných investic rybník Rosnička. Uděláme vše pro to, aby kvalita vody v rybníku Rosnička umožnila koupání po delší dobu.
 • Vrátíme areálu u rybníka Rosnička jeho rekreačně odpočinkové poslání.
 • Prosadíme změny v řešení systému svozu odpadků, včetně plošného sezónního svozu.
 • V dalších lokalitách vybudujeme stání pro kontejnery na zelený odpad.
 • Umístíme ve městě nádoby na odpad z barevných kovů. Zdarma občanům poskytneme nádoby na bioodpad nebo kompostér.
 • Zasadíme se o zlepšení kvalifikované péče o městskou zeleň.
 • Zvýšíme počet prvků městského mobiliáře (odpadkové koše, lavičky apod.), a to na náměstí a místech setkávání, u cyklostezek a výletních míst.

Bezpečnost

Pocit bezpečí není jen řešení organizovaného zločinu, řešení tzv. velkých případů nebo nahodilé hlídkování, ale každodenní práce v oblasti narušování veřejného pořádku. V tomto ohledu je městská policie (MP) nezastupitelná a nenahraditelná.

 • Zasadíme se o to, aby MP nedublovala činnost Policie ČR v oblasti restrikce a pokutování, ale působila především v preventivní a pochůzkové činnosti směřují k pořádku a občanskému soužití.
 • Prosadíme, aby městští strážníci dohlíželi na pořádek nejen na exponovaných místech (náměstí), ale i v okrajových zónách. Na místech s přítomností nepřizpůsobivých a pořádek narušujících občanů budou strážníci postupovat opakovaně a důrazně.
 • Budeme podporovat cyklohlídky a osobní monitoring všech městských a příměstských lokalit – tedy mobilita strážníků nemůže být zajištěna pouze motorizovaně.
 • Projekt Šance musí působit jako záchytný bod pro osoby, které mají dlouhodobé nebo krátkodobé existenční potíže, ale jsou připraveni dodržovat nastavený režim provozu. Pomoc musí směřovat především k osobám, které se na území města dlouhodobě vyskytují bez přístřeší nebo se dočasně ze zohlednitelných důvodů dostali do tísně.
 • Budeme úkolovat MP v oblasti veřejného pořádku konkrétními úkoly s následným vyhodnocením v jednotlivých oblastech.
 • Využijeme více možností ke komunikaci a spolupráci s PČR v rámci zákona o obcích a zákona o Policii ČR.
 • Zřídíme bezpečnostní pracovní skupinu, která bude vyhodnocovat aktuální, případná očekávání bezpečnostních rizik ve městě v daných oblastech.
 • Pro minimalizaci rizikových jevů budeme vést komunikaci se zaměstnavateli, kteří přijímají vyšší počty agenturních pracovníků.

Závěr

Závěrem bychom rádi uvedli, že náš program na volební období 2018-2022 je „živým“ dokumentem, vychází z potřeb a očekávání širokého spektra občanů našeho města. Je současně konkretizací a rozpracováním deseti základních vizí volebního subjektu Piráti a nezávislí Svitavy. Na dalším doplnění se mohou občané svými podněty a připomínkami spolupodílet.

Věříme, že jste v programu našli mnohé z toho, co očekáváte. Děkujeme za Váš zájem a důvěru.

Volební program ve formátu PDF ke stažení.