Tisková zpráva – přehled o skutečnostech ve věci průběhu výstavby šaten Šapitó

1. Zahájení stavby 4 měsíce před podepsáním smlouvy o dodávce stavby

V červenci 2017 byly zahájené práce na přístavbě šaten a z fotografii slavnostního otevření Centrální tělocvičny dne 22.9.2017 je prokazatelné, že již v té době byla rozestavěná část spodní stavby(základy) šaten a hygienického zázemí. Zahájení realizace spodní stavby v červenci 2017 ostatně bylo potvrzeno během podrobného semináře zastupitelů 14. února 2019.

Dne 23.11.2017 byla podepsaná smlouva mezi městem Svitavy a zhotovitelem stavby, kdy součásti smlouvy je i standardní bod 2.1: „Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla v den účinnosti této smlouvy.“ V bodě 15.3 této smlouvy je dále uvedeno: „Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.“ Smlouva byla v registru smluv zveřejněna dne 28.11.2017 (podepsána dne 23.11.2017).
Lze proto dovodit, že tento článek byl patrně porušen, neboť stavba byla zahájená před 28.11.2017. Smlouva je k dispozici zde https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3949436 .

Úryvek smlouvy zde:

2. Stavba bez uzavřené smlouvy a bez proplacených prací

Zhotovitel stavby začal připravovat základy přístavby tělocvičny v červenci 2017, aniž by byla s touto společnosti uzavřena smlouva o dodávce této části stavby. Vedení města potvrzuje, že zhotovitel tak činil na základě dílčí revize projektu Centrální tělocvičny, která mu byla poskytnuta, a aniž by měl právní jistotu, že dostane za stavbu zaplaceno. Stavební firmy staví pro zadavatele až po podepsané smlouvě nebo dodatku či ideálně po ukončení veřejné soutěže, a nikoliv v dobré víře, že v budoucnu budou náklady jimi vynaložené, zadavatelem uhrazeny.

3. Stavební povolení pro přístavbu šaten vydáno až 4 měsíce po zahájení stavby

Stavební povolení pro stavbu přístavby šaten bylo vydáno dne 28.11.2017 viz. https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/verejnopravni_smlouva_7_9.pdf Vydáno tedy bylo 4 měsíce po zahájení přípravných prací na spodní stavbě šaten, což je možné považovat za postup nestandardní.

4. Evidence základů přístavby šaten v době, kdy již byly rozestavěné

Stavební deník stavby šaten eviduje zahájení prací 23.11.2017 a to včetně kompletních základů, které ovšem již byly ve fázi rozpracovanosti. Rozestavěnost je potvrzena ve stavebním deníku u jiného projektu – Centrální tělocvična.

5. Hydrant

Technická zpráva z října 2017 uvádí, že „Stávající nadzemní hydrant se nachází v místě budoucích šaten. Proto bude v rámci provedení vodovodní přípojky provedeno i jeho přemístění tak, aby ležel mimo požárně nebezpečný prostor nových šaten.“ Na výše uvedeném semináři se potvrdilo, že hydrant byl přeložen již v červenci 2017 v návaznosti na přípravné práce spodní stavby. Přeložka byla fakturována až následně v prosinci 2017 na základě smlouvy uzavřené 23.11.2017.

Závěr
V tuto chvíli čekáme na vypracování právního posouzení výše uvedených záležitostí.

Video z tiskové konference:

Tisková zpráva ke stažení