Stanovisko k rozpočtu města Svitavy na rok 2020 a rozpočtovému výhledu na období 2021-2022

Zastupitelé za Piráty a nezávislé Svitavy se rozhodli po zvážení zejména níže uvedených okolností hlasovat ve věci schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu – PROTI.

S ohledem na to, že se v rozpočtu města významně a dlouhodobě bude negativně promítat financování rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, bude ponížen disponibilní objem finančních prostředků, nemůžeme v této věci schválení rozpočtu podpořit.  

Odůvodnění: 

  1. Dlouhodobě poukazujeme na nestandardní průběh příprav projektu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Zejména v souvislosti nejen s vysokými investičními náklady na samotnou rekonstrukci, ale i vysoké dlouhodobé zatížení rozpočtu města související se splácením úvěru a budoucími provozními náklady. Nebyla zpracována nezávislá odborná studie proveditelnosti.
  2. Projekt rekonstrukce krytého plaveckého bazénu plánované ve výši 242 mil. Kč neodpovídá svým rozsahem potřebám většiny občanů města Svitavy a blízkého okolí. S přihlédnutím k vysokým nákladům na rekonstrukci samotnou se dá očekávat v nejbližších letech odložení jiných potřebných investic, především do infrastruktury ve městě. Nelze ani vyloučit vícenáklady, které se zcela běžně u těchto typů staveb pohybují mezi 10 – 15 %. 
  3. Kvalifikovaný odhad provozní ztráty (náklady mínus výnosy) se dá v současných cenách předpokládat až na úrovni mezi 10-12 mil. Kč. K tomu je zapotřebí započítat splátku přijatého úvěru 5,5 mil. Kč ročně. Podle odborníků je také potřeba dlouhodobě počítat rovněž s ročním nárůstem cen energií a mezd nejméně o 2-5% ročně. 
  4. Opět je potřeba zvážit pozastavení tohoto projektu a zejména v souvislosti se současnou situací spojenou s pandemií koronaviru, která bude mít nemalý dopad na celkovou stabilitu ve výkonnosti průmyslu. Tyto okolnosti budou nepochybně mít významný dopad na straně daňových i jiných příjmů do rozpočtu města. 

Vše výše uvedené je zásadním důvodem proč náš klub nemůže tento rozpočet a rozpočtový výhled podpořit.

Záznam jednání zastupitelstva 18.3.2020