Miroslav Sedlák rezignoval na post člena v dopravní komisi

Vážení členové rady, Vážený pane předsedo, členové Dopravní komise,

po zvážení všech důležitých okolností, s přihlédnutím k výsledku projednávání bodu, týkajícího se zavedení městské dopravy na posledním zastupitelstvu, jsem došel k rozhodnutí k 31. 12. 2019 rezignovat na funkci člena Dopravní komise (DK) při radě města Svitavy.

DK jehož jsem součástí je tvůrčí a pracovní tým, který dlouhodobě pracuje na tématech, který si stanovil po svém jmenování jako priority. O své činnosti pravidelně zápisem z jednání i ústně informuje radu města, jako svého zřizovatele, a to prostřednictvím starosty. Od počátku ustavení DK velmi intenzivně pod vedením předsedy pracuje a vysoce hodnotím vzájemnou komunikaci, věcnou a konstruktivní diskuzi.

První dvě témata, kterými se DK intenzivně zabývá, je řešení městské dopravy a parkovací politika ve městě, zejména na Náměstí Míru.

V říjnu tohoto roku se DK rozhodla, že svým usnesením jednomyslně doporučí radě zavedení městské dopravy ve Svitavách, a to do zkušebního provozu v roce 2020. Vše v souladu s návrhem, který zpracovala odborná firma a podkladů z materiálu, který jsem osobně za náš klub zastupitelů DK předložil.

Jako člen DK jsem přesvědčen o tom, že DK pracuje aktivně a komunikace směrem ke zřizovateli funguje nadstandardně. Naproti tomu vedení města a rada směrem k DK nepředkládá žádné podněty k řešení a především mnohé věci, týkající se odborných témat dopravy ve Svitavách, řeší paralelně a bez uvědomění předsedy DK. Jde např. o témata jako dopravní obslužnost, úpravy a změny linkové dopravy, odmítnutí MHD, zimní údržbu komunikací apod.

S ohledem na to, že všemi přítomnými zastupiteli za SPMS a ODS na posledním zasedání zastupitelstva nebylo schváleno zavedení zkušebního provozu městské dopravy ve Svitavách, považuji jednu ze zásadních priorit DK za jednoznačně odmítnutou. Z přihlédnutím k času, po který se DK tímto a dalšími tématy zabývala, vyhodnocuji práci DK jako zcela nadbytečnou a to i proto, že rada města sice projednala usnesení DK, ovšem nevzala jej ani na vědomí.

Z výše uvedených důvodů rezignuji na post člena Dopravní komise ke zhora uvedenému datu.

Závěrem si dovolím poděkovat panu předsedovi Ing. Kytýrovi za dobrou práci a snahu prosazovat doporučení DK, bylo mi ctí s Vámi spolupracovat. Děkuji také všem kolegům z DK za spolupráci a věřím, že se podaří mnohé z rozpracovaného v budoucnu prosadit.

Děkuji za pochopení mého osobního rozhodnutí.

S pozdravem
Miroslav Sedlák
Ve Svitavách 8. 11. 2019